Tuesday, July 1, 2008

Bento Gallery: October 2008

spider bento     19 Oct 2008 - Halloween Witches' Brew Spider Bento
wraps bento     19 Oct 2008 - Turkey Wraps & Salad Bento
pineapple eggplant design bento                 17 Oct 2008 - Vegetarian "Riceapple" & "Grapeplant"
wrap bento     15 Oct 2008 - Chicken Avocado Wraps Bento
edamame kerropi     14 Oct 2008 - Edamame Keroppi Bento
lotus flower bento     10 Oct 2008 - Lotus Flower Bento
snack bento     9 Oct 2008 - Snack Bento
teriyaki chicken meatballs bento     9 Oct 2008 - Teriyaki Chicken Meatball Bento
soba salad     8 Oct 2008 - Hot Smoked Salmon Soba Salad Bento
teriyaki chicken bento2     6 Oct 2008 - Teriyaki Chicken Bento in 2 styles
hotdog bento     5 Oct 2008 - Danish Hotdog Bento
pita bento     4 Oct 2008 - Grilled Cajun Chicken Mini Pitas Bento
cod bento     3 Oct 2008 - Teriyaki Cod Bento
     2 Oct 2008 - Spaghetti Bolognaise Bento
bamboo bento     1 Oct 2008 - Bamboo Bento


Back